Regulamin Bazy Nurkowej Machów nad Jeziorem Tarnobrzeskim

REGULAMIN
B A Z Y   N U R K O W E J   „M A C H Ó W” NAD JEZIOREM TARNOBRZESKIM

 1. Baza Nurkowa jest obiektem zarządzanym przez Zarząd Główny LOK w Warszawie.
 2. Baza Nurkowa „Machów” czynna jest od 1-szego maja do 30-tego września w godz. od 09.00 do 19.00. Nurkowania odbywają się w godzinach od 09.00 do 19.00. Nurkowania nocne będą możliwe tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z administracją Bazy. Za nurkowania nocne uważa się nurkowania zakończone po godzinie 19.00.
 3. Baza Nurkowa wyposażona jest w sprzęt pomocy tlenowej i apteczkę pierwszej pomocy.
 4. Uprawianie płetwonurkowania dozwolone jest dla osób posiadających uprawnienia nurkowe.
 5. Osoby nurkujące zobowiązane są do przestrzegania przepisów określających zasady nurkowania rekreacyjnego w Polsce, międzynarodowych zasad bezpieczeństwa oraz zasad dobrej praktyki nurkowej. Nurkowanie odbywa się zgodnie z posiadanymi aktualnie uprawnieniami nurkowymi. Niedopuszczalne jest przekraczanie głębokości wynikającej z posiadanych kwalifikacji, przekraczanie w czasie nurkowania ciśnienia cząsteczkowego tlenu 0,14 MPa, a także nurkowanie będąc w stanie po spożyciu alkoholu lub środków odurzających.
 6. Uprawianie nurkowania na jeziorze Tarnobrzeskim dozwolone jest tylko przez Bazę Nurkową „Machów”. Zanurzenie i wynurzenie odbywa się w rejonie oznaczonym bojami. Każda grupa w czasie nurkowania musi posiadać bojkę sygnalizacyjną.
 7. Po zgłoszeniu u administratora bazy nurkowań w innym miejscu niż wyznaczone nurkowisko (boje opustowe , stok po drugiej stronie ), chętni wypływają łodzią transportową bazy, która stanowi zabezpieczenie i oznaczenie miejsca nurkoweg.
 8. Na terenie Bazy Nurkowej mogą przebywać osoby nurkujące i towarzyszące , które uiściły opłatę za wstęp, zgodnie z obowiązującym cennikiem. Pobyt na terenie bazy nurkowej jest równoznaczny z zaakceptowaniem niniejszego regulamin , instrukcji bezpieczeństwa i klauzuli informacyjnej.
 9. Na bazie i trenie do niej przyległym obowiązuje zakaz używania sprężarek do napełniania butli, poza agregatami będącymi na jej wyposażeniu.
 10. Administrator Bazy nie jest organizatorem nurkowań i każde nurkowanie odbywa się na wyłączną odpowiedzialność nurkującego. W przypadku prowadzenia szkolenia nurkowego organizatorem nurkowań jest instruktor prowadzący szkolenie.
 11. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie Bazy Nurkowej wyłącznie pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów, którzy odpowiadają za ich bezpieczeństwo.
 12. Osoby przebywające na terenie Bazy Nurkowej mają prawo do korzystania z urządzeń i wyposażenia Bazy zgodnie z ich przeznaczeniem.
 13. Pobyt zwierząt na terenie Bazy określa regulamin Jeziora Tarnobrzeskiego.
 14. Rozpalanie ognia i grillowanie dozwolone jest w miejscu do tego wyznaczonym.
 15. Na Jeziorze Tarnobrzeskim obowiązuje zakaz łowiectwa podwodnego.
 16. Po akwenie nurkowym oznaczonym bojami poruszają się wyłącznie środki pływające należące do administratora Bazy.
 17. Osoby przebywające w Bazie Nurkowej winny szanować infrastrukturę Bazy, w szczególności podwodną, służącą do uatrakcyjnienia akwenu nurkowego.
 18. Na terenie Bazy obowiązuje zakaz palenia tytoniu za wyjątkiem miejsca do tego wyznaczonego.
 19. Administrator Bazy nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie Bazy lub zagubione na akwenie nurkowym.
 20. Osoba , która wypożyczyła sprzęt nurkowy należący do Bazy , w przypadku zagubienia tego sprzętu ponosi opłatę w wysokości równej zakupu nowego sprzętu.
 21. Nieznajomość regulaminów Jeziora Tarnobrzeskiego i Bazy Nurkowej „Machów” nie zwalnia z obowiązku ich stosowania.

ADMINISTRATOR BAZY NURKOWEJ