Regulamin Klubu Płetwonurków Ligi Obrony Kraju Tarnobrzeskie Centrum Nurkowe „Octopus” w Tarnobrzegu

Pobierz Statut LOK w pliku .pdf
REGULAMIN
KLUBU PŁETWONURKÓW LIGI OBRONY KRAJU TARNOBRZESKIEGO CENTRUM NURKOWEGO „OCTOPUS”

§1

Postanowienia ogólne.

 1. Klub Płetwonurków Ligi Obrony Kraju Tarnobrzeskie Centrum Nurkowe „OCTOPUS” zwany dalej „Klubem” stanowi samodzielną podstawową jednostkę działającą w ramach struktur organizacyjnych bezpośrednio podległą Podkarpackiemu Zarządowi Wojewódzkiemu LOK w Rzeszowie, funkcjonującą wg zasad określonych w Statucie Stowarzyszenia Ligi Obrony Kraju oraz niniejszego Regulaminu.
 2. Klub posługuje się nazwą Klub Płetwonurków Ligi Obrony Kraju Tarnobrzeskie Centrum Nurkowe „OCTOPUS”. W swojej działalności Klub może używać nazwy skróconej z zachowaniem członu nazwy : TCN LOK „OCTOPUS”, TCN „OCTOPUS”.
 3. Terenem działania klubu jest obszar Polski, a siedzibą Klubu jest miasto Tarnobrzeg.
 4. Klub może posiadać, oprócz obowiązujących w stowarzyszeniu LOK, własne odznaki organizacyjne, loga, proporce, ustanawiać własne nagrody, odznaczenia i inne niezbędne do prowadzenia działalności klubu rzeczy oraz używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 5. Klub opiera swą działalność na pracy społecznej członków Klubu i działaczy.

§2

Cele i zadania Klubu.

 1. Celem Klubu jest:
  • popularyzowanie nurkowania rekreacyjno-sportowego w regionie podkarpackim,
  • prowadzenie szkoleń w w/w zakresie,
  • propagowanie bezpiecznego zachowania się nad wodą,
  • zrzeszanie osób zainteresowanych nurkowaniem,
  • wspólne treningi,
  • propagowanie bezpiecznego i odpowiedzialnego nurkowania,
  • organizowanie imprez nurkowych,
  • propagowanie idei nurkowania poprzez wystawy, akcje i pokazy,
  • współpraca z innymi klubami,
  • współpraca z organizacjami związanymi z środowiskiem wodnym.
 2. Klub realizuje swoje cele poprzez:
  • podejmowanie i wdrażanie przedsięwzięć zapewniających rozwijanie nurkowania sportowego i turystycznego,
  • tworzenie bazy sprzętowej, szkoleniowej i treningowej,
  • podejmowanie organizacji szkolenia płetwonurków na stopnie:
   • płetwonurka P1 KP LOK CMAS,
   • płetwonurka P2 KP LOK CMAS,
   • płetwonurka P3 KP LOK CMAS,
   • specjalizacje,
  • reprezentowanie barw klubowych na zawodach na terenie Polski i poza jej granicami,
  • popularyzowanie nurkowania sportowego i rekreacyjnego wśród dzieci i młodzieży w granicach ich możliwości fizycznych.
 3. Klub współpracuje ze wszystkimi organizacjami zajmującymi się nurkowaniem.

§3

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki.

 1. Członkowie Klubu dzielą się na:
  • członków,
  • członków wspierających,
  • członków honorowych.
 2. Członkiem Klubu może być osoba fizyczna spełniająca warunki zawarte w statucie LOK, akceptująca cele Klubu oraz osoba niepełnoletnia spełniająca warunki zawarte w statucie LOK, akceptująca cele Klubu, która przedłożyła wraz z deklaracją członkowską pisemną zgodę przedstawicieli ustawowych na członkostwo w Klubie i akceptację celów Klubu.
 3. Członków przyjmuje Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej i po uiszczeniu wpisowego w ciągu 30 dni od dnia przystąpienia do Klubu.
 4. Członkowi pełnoletniemu klubu przysługują wszystkie uprawnienia wynikające ze Statutu oraz postanowień niniejszego regulaminu i uchwał Zarządu Klubu oraz Walnego Zebrania Członków Klubu.
 5. Członek w wieku do 18 lat korzysta ze wszystkich uprawnień członka w tym z biernego i czynnego prawa wyborczego poprzez jednego swego przedstawiciela ustawowego.
 6. Członkami wpierającymi TCN ,,OCTOPUS” mogą zostać osoby aktywnie działające na rzecz Klubu i dbające o jego rozwój. O nadaniu tytułu „Członka Wspierającego Klub Płetwonurków LOK TCN „OCTOPUS” decyduje Zarząd Klubu w drodze uchwały. Wspierający Członek Klubu jest zwolniony z opłacania składek członkowskich. Członek Wspierający nie może zasiadać we władzach Klubu.
 7. Członkami honorowymi TCN „OCTOPUS” mogą zostać osoby szczególnie zasłużone dla Klubu. O nadaniu tytuł „Członka Honorowego Klubu Płetwonurków LOK TCN „OCTOPUS”, decyduje Zarząd Klubu w drodze uchwały. Honorowy Członek Klubu jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.
 8. Członkowie Klubu mają prawo:
  • uczestniczyć w działalności Klubu, brać udział w działalności programowo-organizacyjnej,
  • wybierać władze Klubu oraz być wybieranym do tych władz, (członkowie niepełnoletni – przez swoich przedstawicieli), z tym że większość w składzie Zarządu muszą stanowić członkowie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • występować z wnioskami dotyczącymi działalności Klubu,
  • korzystać z pomocy Klubu, korzystać ze sprzętu i urządzeń Klubu zgodnie z zasadami, ustalonymi przez Zarząd Klubu,
  • prawa członka są zawieszane w przypadku stwierdzenia nieuregulowania opłat związanych z przynależnością do Klubu. Decyzję o zawieszeniu podejmuje Zarząd.  Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o zawieszeniu, podając przyczynę zawieszenia.
  • w przypadku, gdy do klubu przystępuje kilku członków rodziny w linii prostej przebywających we wspólnym gospodarstwie domowym, to pierwszy członek rodziny płaci pełną wysokość wpisowego ustalonego na dany rok, drugi członek rodziny i kolejny płaci 75% pełnej opłaty wpisowego. (wysokość wpisowego, oraz składki członkowskiej ustala na dany rok Zarząd Klubu)
  • Zarządu Klubu w szczególnych okolicznościach może zwolnić z opłaty wpisowej nowego Członka Klubu.
  • członek klubu może wystąpić na piśmie do Zarządu Klubu o zawieszenie składki członkowskiej z powodu trudnej sytuacji finansowej, zdrowotnej ale nie dłużej niż na 12 miesięcy. Stosowną uchwałę w głosowaniu podejmuje Zarząd Klubu.
 9. Członkowie Klubu są zobowiązani do:
  • aktywnego uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez Klub i realizacji celów Klubu, uczestniczyć w działalności Klubu, brać udział w działalności programowo-organizacyjnej,
  • przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz LOK i Klubu,
  • godnego reprezentowania Klubu,
  • regularnego opłacania składek członkowskich do 31 marca za rok bieżący,
  • poszanowania własności stowarzyszenia LOK i Klubu, jako wspólnego dobra jego członków.
 10. Członkowie zalegający w opłatach na rzecz klubu nie mogą być nagradzani ani wynagradzani przez Klub w żadnej formie oraz uczestniczyć w imprezach organizowanych przez Klub.
 11. Zaleganie w opłacaniu składek i innych opłat na rzecz Klubu powoduje skreślenie z listy członków Klubu. Decyzję o skreśleniu podejmuje Zarząd odpowiednią uchwałą. Wznowienie członkostwa w klubie wymaga procedury, identycznej jak dla osób nowo wstępujących.
 12. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
  • dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, za pokwitowaniem odbioru,
  • rażącego działania na szkodę Klubu oraz LOK,
  • nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań,
  • wykluczenia z Klubu w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia postanowień regulaminu,
  • nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów uchwalonych przez władze LOK i Klubu,
  • śmierci członka.

§4

Władze Klubu.

 1. Władzami Klubu są:
  a) Walne Zebranie Członków,
  b) Zarząd Klubu,
  c) Komisja Rewizyjna Klubu ( jeżeli została powołana ).
 2. Wybór władz Klubu, o których mowa w ust.1 pkt. b i c odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, zwykłą większością głosów. Wybór władz następuje spośród wskazanych kandydatów.
 3. Wybór Prezesa Klubu odbywa się w odrębnym głosowaniu tajnym.
 4. Uchwały władz Klubu, podejmowane są w głosowaniu jawnym lub tajnym, zwykłą większością głosów oddanych przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu Klubu.
 5. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.
 6. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd, co najmniej raz w roku. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków ogólnie dostępnymi środkami: informacja na stronie internetowej klubu, ogłoszenia w siedzibie Klubu, z wykorzystaniem poczty elektronicznej, SMS lub pismami, co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. Zarząd podejmuje decyzję o wyborze środka lub środków powiadomienia.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane przez Zarząd w każdym czasie. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków zgodnie z punktem 6.
 8. Zarząd kieruje całokształtem działalności Klubu, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 9. Zarząd składa się z 3-5 członków, wybieranych na okres 5 lat.
 10. Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
 11. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
 12. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Zarząd. Osoby zaproszone nie mają prawa głosu, stanowią tylko głos doradczy.
 13. Zarząd Klubu ustala i podejmuje uchwały o wysokości wpisowego do Klubu dla przyjmowanych członków, składki członkowskiej oraz innych opłat na rzecz Klubu.
 14. Regulamin opłacania składek członkowskich oraz innych świadczeń przez członków na rzez Klubu uchwala Zarząd Klubu.
 15. Zarząd Klub ma prawo ustalić dodatkowe opłaty na rzecz Klubu jednak nie mogą one przekroczyć wysokości rocznej składki członkowskiej i muszą być uzasadnione potrzebą lub sytuacją finansową Klubu.
 16. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem LOK lub Regulaminem Klubu, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 17. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 18. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do władz wyższych, w terminie 14 dni, licząc od daty jego powiadomienia o podjęciu uchwały o usunięciu lub zawieszeniu (art. 31.3 Statutu LOK  03.06/2016).
 19. W przypadku potrzeby opracowania dokumentów potrzebnych do funkcjonowania klubu, opracowuje je i zatwierdza Zarząd Klubu.
 20. Komisja Rewizyjna Klubu jest niezależną od Zarządu Klubu władzą Klubu, powołaną do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu Klubu.
 21. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym z przewodniczącego i sekretarza.
 22. Wniosek o udzielenie lub o odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi klubu (koła) zgłaszają: komisja rewizyjna klubu (koła), a w razie jej braku – członkowie zwyczajni klubu (koła), uczestniczący w walnym zebraniu członków klubu (koła) Statut LOK art. 70.
 23. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.

§5

Imprezy Klubowe.

 1. Klubowicz może zgłosić Zarządowi propozycję wyjazdu klubowego, kierunku, ewentualnie przedstawić ofertę. Zarząd dostępnymi kanałami informuje klubowiczów o propozycji i z zainteresowanymi analizuje ją. Wybraną ofertę Zarząd Klubu przedstawia Dyrektorowi LOK do ewentualnej akceptacji . W przypadku akceptacji propozycja jest realizowana.
 2. Organizator, który zajmuje się wszystkimi formalnościami związanymi z realizacją wyjazdu klubowego zagranicznego lub krajowego, może uzyskać bonifikatę na organizowany wyjazd. Co do zasadności oraz wysokości bonifikaty decyzję podejmuje Zarząd Klubu w drodze głosowania. Zarząd dokumentuje zaistniałą sytuację stosowną uchwałą.
 3. Osoba organizująca dodatkowe atrakcje na wyjazdach klubowych oraz imprezach Klubowych, po konsultacji i akceptacji Zarządu Klubu, może się domagać zwrotu kosztów na podstawie przedstawionych faktur nieprzekraczających łącznej kwoty 100 zł brutto, odpowiednią uchwałę podejmuje Zarząd Klubu.

§6

Instruktor Klubowy.

 1. Instruktorem klubowym może zostać klubowicz jak i osoba z poza klubu. Zainteresowany musi posiadać udokumentowane uprawnienia płetwonurkowe od minimum 7 lat i przedstawić udokumentowane posiadanie stopnia P3 od minimum 24 miesięcy. Oraz potwierdzić udział w tym okresie przy minimum czterech kursach płetwonurkowania bez podziału na stopnie. Udział przy kursach musi być potwierdzony na piśmie przez instruktora prowadzącego szkolenie.
 2. Decyzję o powołaniu nowego instruktora klubowego oraz ewentualnym skierowaniu kandydata na kurs instruktorski. Oraz cz궜ciowym skredytowaniu kursu Instruktorskiego podejmuje Zarząd Klubu stosowną uchwałą, przedłożoną Dyrektorowi LOK.
 3. W szczególnych okolicznośœciach, na wniosek kandydata na instruktora klubowego, Zarząd klubu po wnikliwym przeanalizowaniu kariery zawodowej kandydata może odstąpić od wymogów zawartych w §6, punkt 1.

§7

Przewinienia Kary.

 1. Klubowicz może zostać ukarany karą porządkową. Kary tylko te które przewiduje Statut LOK . W przypadku tych kar klubowicz nie może pełnić żadnych funkcji w klubie przez okres 12 miesięcy. A w przypadku ich pełnienia, funkcja jest zawieszana, lub zostaje jej pozbawiony uchwałą Zarządu Klubu w głosowaniu jawnym.
 2. Członek klubu ma prawo się odwołać od decyzji Zarządu Klubu, Walnego Zgromadzenia Członków do władz wyższych w terminie przewidzianym w statucie LOK.

§8

Majątek Klubu.

 1. Majątek Klubu stanowią ruchomości i fundusze:a) majątek ruchomy będący własnością stowarzyszenia, jak również dotacje przyznane przez wyższe władze stowarzyszenia może być wykorzystany wyłącznie w działalności Klubu wg zasad określonych w Statucie,b) majątek ruchomy zdobyty staraniem członków klubu, niepochodzący z dotacji przyznanych przez władze stowarzyszenia jest użytkowany wyłącznie przez Klub. Przekazanie lub zbycie tego majątku może nastąpić za zgodą i na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu. Użytkowanie przez członków stowarzyszenia LOK niebędących członkami Klubu w/w majątku może nastąpić za zgodą Zarządu Klubu.c) fundusze w postaci środków pieniężnych pochodzące ze wpisowego do klubu, składek członków klubu i innych opłat na rzecz klubu, darowizn na rzecz Klubu, działalności klubu lub innych źródeł pozostają w wyłącznej dyspozycji Klubu,d) sprzęt nurkowy znajdujący się na wyposażeniu Klubu jest wyłącznie do użytku klubowego:kursy, szkolenia, wyjazdy klubowe, basen klubowy, wyjazdy klubowe na nurkowiska, imprezy wyjazdowe organizowane przez klub.

§9

Zmiana Regulaminu.

 1. Decyzję o uchwaleniu Regulaminu Klubu lub jego zmianie podejmuje Walne Zebranie Członków.
 2. Uchwalenie Regulaminu Klubu lub jego zmiana mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały zamieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zebrania Członków należy załączyć projekty stosownych uchwał.

§10

Postanowienia końcowe.

 1. Regulacje prawne i organizacyjne niewymienione w niniejszym regulaminie związane z działalnością, organizacją i funkcjonowaniem klubu, kompetencjami i odpowiedzialnością Władz Klubu, prawami i obowiązkami członków reguluje Statut LOK.
 2. Odwołania w niniejszym regulaminie do Statutu oznaczają odwołania do statut Ligi Obrony Kraju.
 3. Jeżeli w niniejszym regulaminie mówi się o stowarzyszeniu, to chodzi o Stowarzyszenie Ligi Obrony Kraju.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje z dniem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Członków Klubu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *