Regulamin nadawania międzynarodowych certyfikatów CMAS

DEFINICJE STOPNI NURKOWYCH I INSTRUKTORSKICH CMAS

STANDARDY I WYMAGANIA DLA NURKA I INSTRUKTORA
WERSJA 2002/00
WSTĘP

Polski Związek Płetwonurkowania przyjął w 2006 roku do stosowania w szkoleniu standardy CMAS.
Wersja 2002/00 jest tłumaczeniem bez naruszenia zasadniczej treści oryginalnego dokumentu.
System międzynarodowych certyfikatów nurkowych CMAS stworzono po to, aby umożliwić płetwonurkom wyszkolonym zgodnie ze standardami CMAS rozpoznawanie ich uprawnień w krajach na całym świecie, które są częścią nurkowej rodziny CMAS.
Międzynarodowe certyfikaty CMAS można uzyskać w jeden z dwóch sposobów:

 1. Płetwonurek, wyszkolony przez Narodową Federację, będącą członkiem Komisji Technicznej CMAS i którego kwalifikacje zostały rozpoznane przez Komisję Techniczną, może otrzymać Międzynarodowy Certyfikat CMAS, będący ekwiwalentem posiadanego certyfikatu Narodowej Federacji. W niektórych krajach Międzynarodowy Certyfikat CMAS będzie przyznawany zamiast narodowego certyfikatu.
 2. Płetwonurek wyszkolony przez szkołę nurkową lub centrum uznanym przez CMAS, otrzyma Międzynarodowy Certyfikat CMAS zgodny z osiągniętymi umiejętnościami.

CELE MIĘDZYNARODOWEGO SYSTEMU CERTYFIKATÓW CMAS

Założenie jest takie, aby niezależnie od tego, gdzie płetwonurek został wyszkolony, będzie on w stanie odwiedzać inne miejsca, a jego uprawnienia nurkowe i doświadczenie będą akceptowane i uznawane zgodnie ze wskazanymi na certyfikacie kwalifikacjami.
Międzynarodowe Certyfikaty CMAS są dowodem, że posiadacz odbył szkolenie co najmniej na poziomie zdefiniowanym dla danego poziomu certyfikacji. Powinien być on dopuszczony do uczestnictwa w nurkowania w zakresie uprawnień, jakie posiadacz miałby w ramach narodowego certyfikatu.
System nie nakazuje, aby posiadacze Międzynarodowego Certyfikatu Nurkowego CMAS otrzymywali równoważny narodowy certyfikat. Nie mniej jednak, powinni być oni dopuszczeni do szkolenia na następny wyższy stopień.
Zasady rządzące Międzynarodowymi Certyfikatami Instruktorów CMAS są dokładnie takie same.

DEFINICJE STOPNI NURKOWYCH I INSTRUKTORSKICH
FORMA MIĘDZYNARODOWYCH CERTYFIKATÓW NURKOWYCH CMAS
PŁETWONUREK 1-GWIAZDKOWY CMAS

a. Definicja.
Płetwonurek posiadający uprawnienia do bezpiecznego i poprawnego używania wyposażenia nurkowego na otwartym obszarze wodnym i jest przygotowany do uzyskania doświadczenia w nurkowaniu z doświadczonym płetwonurkiem.
b. Wstępne wymagania
Musi mieć co najmniej 14 lat.
c. Treść kursu.
Wiedza.
Musi mieć podstawową wiedzę na temat:

 • Wzajemnych relacji między ciśnieniem i objętością oraz ich wpływu na płetwonurka i sprzęt.
 • Podstawowych funkcji życiowych i komplikacji spowodowanych pozostawaniem pod wodą.
 • Przeznaczenia, funkcji i cech ekwipunku płetwonurka, używanego podczas kursu, oraz jego poprawnego używania.
 • Zasad bezpiecznego nurkowania, radzenia sobie oraz podstawowych zasad pierwszej pomocy.
 • Technik bezdekompresyjnego nurkowania.

Umiejętności.

 • Umiejętność przygotowania, dbania i używania ekwipunku nurkowego, regulowania pływalności, opróżniania z wody dróg powietrznych (maski, drugiego stopnia – mój przyp.). Umiejętność kontrolowanego poruszania się we wszystkich kierunkach, pływania przy ekonomicznym i efektywnym użyciu płetw oraz bezpiecznego wejścia i wyjścia z wody.
 • Umiejętność zademonstrowania technik pierwszej pomocy: sobie i partnerowi nurkowemu.
 • Umiejętność poprawnego zachowania jako członek grupy nurkowej pod nadzorem, pokazanie odpowiedniej samodyscypliny.
 • Płetwonurek 1-gwiazdkowy CMAS musi mieć zaliczone co najmniej 5 nurkowań.

PŁETWONUREK 2-GWIAZDKOWY CMAS

a. Definicja.
Płetwonurek, który uzyskał średnie doświadczenie w nurkowaniu w wodach otwartych i został uznany za przygotowanego do wzięcia udziału w nurkowaniach razem z partnerem posiadającym przynajmniej taki sam albo wyższy stopień nurkowy. 2-gwiazdkowy płetwonurek może nurkować razem z płetwonurkiem 1-gwiazdkowym w płytkim obszarze wodnym.
b. Wstępne wymagania.

 1. Musi mieć co najmniej 15 lat.
 2. Musi być posiadaczem 1-gwiazdkowego certyfikatu CMAS lub równoważnego.
 3. Brak wymagań co do ilości nurkowań koniecznych do rozpoczęcia kursu
 4. Musi mieć minimum 20 nurkowań w wodach otwartych podczas kursu, z których przynajmniej 10 powinno być o głębokości 10-30 metrów.

c. Treść kursu.
Wiedza.
Musi mieć podstawową wiedzę na temat:

 • Fizyki i fizjologii nurkowania, przyczyn i objawów chorób i urazów nurkowych.
 • Podstaw pierwszej pomocy, technik resuscytacji.
 • Problemów związanych z nurkowaniem na większych głębokościach, kalkulacji zużycia powietrza, właściwego używania tablic dekompresyjnych.
 • Wyboru miejsc nurkowych i zasad planowania nurkowania.
 • Zasad i stosowania nawigacji podwodnej.

Umiejętności.

 • Umiejętność używania maski, fajki nurkowej i płetw.
 • Umiejętność pływania na powierzchni w pełnym sprzęcie, ale używając fajki nurkowej.
 • Znajomość zasad używania pełnego sprzętu nurkowego na średnich głębokościach.
 • Umiejętność zastosowania technik pierwszej pomocy: sobie i partnerowi nurkowemu na głębokości ok. 30 metrów.
 • Znajomość zasad stosowania sprzętu do regulacji pływalności.
 • Umiejętność posługiwania się tablicami dekompresyjnymi dla nurkowań pojedynczych i powtórzeniowych.
 • Umiejętność stosowania nawigacji podwodnej.

PŁETWONUREK 3-GWIAZDKOWY CMAS

a. Definicja.
W pełni wyszkolony, doświadczony i odpowiedzialny płetwonurek, uznany z kompetentnego do prowadzenia innych płetwonurków wszystkich stopni podczas nurkowań w wodach otwartych.
b. Wstępne wymagania.

 1. Musi mieć co najmniej 16 lat.
 2. Musi być posiadaczem 2-gwiazdkowego certyfikatu CMAS lub równoważnego.
 3. Brak wymagań co do ilości nurkowań koniecznych do rozpoczęcia kursu
 4. Musi mieć minimum 50 nurkowań w wodach otwartych podczas kursu, z których przynajmniej 20 powinno być o głębokości ok. 30 metrów.

c. Treść kursu.
Wiedza.
Musi mieć zaawansowaną wiedzę na temat:

 • Fizyki i fizjologii nurkowania, przyczyn i objawów chorób i urazów nurkowych oraz sposobów postępowania w przypadku ich pojawienia się.
 • Podstaw pierwszej pomocy, technik resuscytacji.
 • Problemów związanych z nurkowaniem na głębokości ponad 30 metrów, kalkulacji zużycia powietrza, właściwego używania tablic dekompresyjnych.
 • Wyboru miejsc nurkowych i zasad planowania nurkowania, jak również doboru i oceny płetwonurków.
 • Zasad i stosowania nawigacji podwodnej.
 • Podstawowych zasad żeglarstwa i prowadzenia małej łodzi.
 • Niebezpieczeństw ze strony flory i fauny oraz związanych z warunkami lokalnymi i pogodowymi.
 • Odpowiedzialności prawnej płetwonurków.

Umiejętności.

 • Pełna znajomość zasad używania sprzętu nurkowego i umiejętność posługiwania się nim na wszystkich głębokościach.
 • Umiejętność organizacji nurkowań dla grup, zarówno z brzegu, jak i z łodzi.
 • Umiejętność zastosowania technik pierwszej pomocy: sobie i partnerowi nurkowemu na głębokości ponad 30 metrów, a także postępowania w stosunku do ofiar wypadków nurkowych.

PŁETWONUREK 4-GWIAZDKOWY CMAS

a. Definicja.
Płetwonurek 3-gwiazdkowy, który osiągnął lepszą niż przeciętna wiedzę i umiejętności poparte doświadczeniem. Będzie on kompetentny do kierowania nurkami i nurkowaniem do osiągnięcia celów szkoleniowych lub celów projektu nurkowego
b. Wstępne wymagania.

 1. Musi być posiadaczem 3-gwiazdkowego certyfikatu CMAS od co najmniej 2 lat.
 2. Musi być członkiem federacji od co najmniej 5 lat.
 3. Musi przeprowadzić co najmniej 100 nurkowań w różnych warunkach od momentu uzyskania Certyfikatu Płetwonurka 3-gwiazdkowego.

c. Treść kursu.
Nie jest wymagane, aby na tym poziomie kurs miał określoną treść, ale raczej był potraktowany jako rezultat doświadczeń zgromadzonych przez dłuższy czas oraz spełnienia szerokiego zakresu warunków i wymagań.

INSTRUKTOR 1-GWIAZDKOWY CMAS

a. Definicja.
Trzy-gwiazdkowy płetwonurek posiadający wiedzę na temat technik instruktorskich oraz praktyczne kompetencje instruktorskie: ma kwalifikacje do przeprowadzenia pełnego kursu oraz wydanie uprawnień dla Płetwonurka 1-gwiazdkowego.
b. Wstępne wymagania.

 1. Musi posiadać uprawnienia płetwonurka 3-gwiazdkowego
 2. Musi mieć co najmniej 18 lat.

c. Treść kursu.
Wiedza.
Musi posiadać podstawową wiedzę na temat:

 • Zasad nauczania.
 • Procesu szkoleniowego.
 • Metod instruktorskich właściwych dla nurkowania rekreacyjnego.
 • Wyposażenia używanego przez instruktora podczas szkoleń.

Umiejętności.

 • Potrafi kontrolować i prowadzić grupę kursantów na strzeżonym akwenie wód otwartych.
 • Potrafi prowadzić szkolenie dla grupy kursantów na strzeżonym akwenie wód otwartych.
 • Potrafi przeprowadzić szkolenie teoretyczne i praktyczne w wodach otwartych na stopień płetwonurka 1-gwiazdkowego.
 • Potrafi efektywnie komunikować się z kursantami przez cały czas szkolenia.

INSTRUKTOR 2-GWIAZDKOWY CMAS

a. Definicja.
Doświadczony 1-gwiazdkowy instruktor, posiadający wiedzę, umiejętności i doświadczenie potrzebne do prowadzenia dla grup płetwonurków szkoleń teoretycznych, basenowych oraz w wodach otwartych.
Posiada kompetencje do pomocy przy szkoleniach na 1-gwiazdkowego instruktora.
Posiada kwalifikacje do prowadzenia kursów i wydawania certyfikatów na wszystkie stopnie nurkowe CMAS oraz instruktorów snorklowych.
b. Wstępne wymagania.

 1. Musi posiadać uprawnienia instruktora 1-gwiazdkowego
 2. Musi mieć co najmniej 19 lat.
 3. Musi zgromadzić dalsze praktyczne doświadczenie instruktorskie od momentu otrzymania uprawnień Instruktora 1-gwiazdkowego.

c. Treść kursu.
Wiedza.
Musi posiadać pełną wiedzę na temat:

 • Zasad nauczania.
 • Procesu szkoleniowego.
 • Metod instruktorskich właściwych dla nurkowania rekreacyjnego.
 • Wyposażenia używanego przez instruktora podczas szkoleń.
 • Umiejętności.
  • Potrafi kontrolować i prowadzić grupę kursantów w zróżnicowanych warunkach nurkowych.
  • Potrafi prowadzić szkolenie dla grupy kursantów w wodach otwartych.
  • Potrafi przeprowadzić szkolenie teoretyczne i praktyczne w wodach otwartych na stopień Płetwonurka 1- 2- i 3-gwiazdkowego.
  • Potrafi efektywnie komunikować się z kursantami przez cały czas szkolenia.

  INSTRUKTOR 3-GWIAZDKOWY CMAS

  a. Definicja.
  W pełni doświadczony instruktor 2-gwiazdkowy, kompetentny do prowadzenia szkoleń na wszystkie stopnie płetwonurkowe i instruktorskie. Posiada on kompetencje do prowadzenia szkół nurkowych, centrów oraz kursów specjalistycznych i imprez nurkowych.
  b. Wstępne wymagania.

  1. Musi posiadać uprawnienia instruktora 2-gwiazdkowego.
  2. Musi mieć co najmniej 20 lat.
  3. Musi zgromadzić znaczne doświadczenie instruktorskie od momentu otrzymania uprawnień Instruktora 2-gwiazdkowego, osiągając także doświadczenie w działalności nurkowej na poziomie regionalnym i narodowym.

  c. Treść kursu.
  Nie jest wymagane, aby na tym poziomie kurs miał określoną treść, ale raczej potraktowany jako rezultat doświadczeń zgromadzonych przez dłuższy czas oraz spełnienia szerokiego zakresu warunków i wymagań.
  Instruktor powinien mieć doskonałą wiedzę na wszystkie tematy zawarte w programach kursów płetwonurkowych i instruktorskich aż do najwyższego stopnia i powinien być w pełni kompetentny do nauczania wszystkich aspektów teoretycznych i praktycznych zawartych w kursach. Dodatkowo, powinien być w stanie użyć swoich umiejętności i doświadczenia w przypadkach nie będących elementami standardowego programu kursu.

  PROCEDURA WYDAWANIA MIĘDZYNARODOWYCH CERTYFIKATÓW

  Od 1 stycznia 2003 wszystkie karty CMAS muszą być zamawiane w CMAS.
  Mogą być one zamawiane przez stowarzyszoną federację, CDC lub osoby prywatne.
  Federacje i CDC muszą stosować odpowiednie zamówienia zakupu zgodnie z wytycznymi na stronie internetowej CMAS (cmas@cmas2000.org). Za wyjątkiem indywidualnych zamówień, za pełną informację, wymaganą do personalizacji karty w zakresie dotyczącym posiadacza karty, odpowiada Federacja albo CDC.

  Federacje i CDC muszą co kwartał wysyłać do siedziby CMAS listę wydanych kart z następującymi informacjami:

  • Nazwisko
  • Imię
  • Narodowość
  • Pełny adres posiadacza
  • Numer karty CMAS

  SYSTEM NUMEROWANIA KART CMAS

  Wszystkie karty muszą być numerowane w następujący sposób:

  XXX/Y00/ZZ/99/888888
  gdzie:
  XXX = Olimpijski akronim kraju federacji lub CDC
  Y = F dla Federacji
  O dla CDC
  00 = Kod nadawany przez CMAS
  ZZ = Stopień na karcie (P1, P2, P3, P4, I1, I2, I3)
  99 = 2-cyfrowy rok wydania
  888888= 6-cyfrowy obowiązkowy numer, pierwszy numer wydawany każdego roku to 000001

  Przykład 1: ESP/F00/I3/02/000025 To 25-ta karta wydana w 2002 roku przez hiszpańską federację, a posiadacz karty jest instruktorem***

  Przykład 2: Jeżeli 168-ma karta wydana w 2003 roku we Włoszech jest kartą Płetwonurka*** to jej numer będzie ITA/F00/P3/03/000168

  BADANIA LEKARSKIE

  Narodowe regulacje będą generalnie rekomendowały badania lekarskie w celu zbadania zdolności kursanta do nurkowania przed zdobyciem pierwszego Międzynarodowego Certyfikatu. Zalecane są również okresowe badania lekarskie przeprowadzane przez lekarza specjalizującego się w wymaganiach zdrowotnych odnośnie nurkowania.
  Badania lekarskie we właściwej formie są – jeżeli potrzeba – dostępne w CMAS, jak również pomoc Komisji Medycznej.

  KSIĄŻECZKI NURKOWE (LOG BOOKI)

  Obowiązkowo wszyscy kursanci muszą prowadzić staranne zapisy ze swoich nurkowań i doświadczeń zdobytych podczas szkoleniu. Nurkowania powinny być zapisywane w książeczce nurkowej. W większości przypadków stosowane są narodowe książeczki albo książeczki innych federacji, ale są one również dostępne w CMAS.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *